Disclaimer

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

s.Oliver-Str. 1

D- 97228 Rottendorf

 

Handelsregister 3925, AG Würzburg

BTW-nr.: DE 811 253 614

 

Beherende vennoot:

s.Oliver Bernd Freier SARL, 37, rue d' Anvers, L-1130 Luxembourg, RCS Luxembourg, B 154453

Personally liable Partner: s.Oliver Bernd Freier SARL, RCS Luxembourg B 154453

Directie: Claus-Dietrich Lahrs (CEO), Volker Christ, Oliver Hein

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door:

UW Service
Gesellschaft für Direktwerbung und Marketingberatung mbH
51107 Köln

s.oliver@uw-service.de

---------------------------------------------------------------------------------------------------


JURIDISCHE VERWIJZING

1. Inhoud van het online aanbod

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en kwaliteit van de vermelde informatie. Prijs en productwijzigingen en tekstuele fouten zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen en dergelijke gelden enkel bij benadering en binden s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG niet. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor enigerlei schade (materieel en immaterieel) als gevolg van onder meer onjuistheden of onvolledigheden in de voormelde informatie indien en voor zover de schade geen gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om een deel van de website of het gehele informatieaanbod zonder aankondiging te veranderen, verwijderen, aan te vullen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen c.q. staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites/internetpagina's ('links'), die niet aan s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG gelieerd zijn of onder diens direct verantwoordelijkheid vallen, is s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG slechts aansprakelijk indien de inhoud van de internetpagina haar bekend is en het tot haar technische mogelijkheden behoort en redelijkerwijs van haar verwacht kan worden dat zij de publicatie c.q. plaatsing van de onwettige inhoud op de website/internetpagina verhinderd. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG verklaart uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de diverse links de websites/internetpagina's geen onwettige inhoud bevatten. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG heeft geen invloed op de actuele en toekomstige samenstelling en inhoud van de aan de links gekoppelde websites/internetpagina's. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG distantieert zich langs deze weg van de inhoud van alle via een link aan haar eigen website verbonden websites/internetpagina's, die na plaatsing van de link worden veranderd. Dit geldt tevens voor de uitlatingen van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten.

3. Auteurs- en merkenrecht

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG streeft ernaar om met de op haar website/internetpagina gebruikte grafieken documenten, videobeelden en teksten geen inbreuk op een auteursrecht te maken dan wel gebruik te maken van door haarzelf vervaardigde documenten, videobeelden en teksten of grafieken, documenten, videobeelden en teksten waarop geen auteursrecht rust. De gebruiker mag de gebruikte grafieken, documenten, videobeelden en teksten in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen, openbaar maken of toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming waarvan s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG.

4. Privacy

Indien er binnen de aangeboden informatie de mogelijkheid bestaat tot het ingeven van persoonlijke of zakelijke gegevens (emailadres, naam, adres etc.) worden deze gegevens op vrijwillige basis door de gebruiker verstrekt.

5. Conversie

De nietigheid of vernietigbaarheid van enig onderdeel van deze disclaimer, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval dienen de nietige of vernietigde bepaling te worden vervangen door welgeldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.